Algemene voorwaarden

Website laten maken, het web van a tot Z

Algemene voorwaarden – Webshop, Website, Hosting en Domeinnamen

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door azweb.be

Website laten maken? Computer lessen volgen?
Uw website en/of uw pc uitgelegd van a tot Z Snel, professioneel en met service! – Tongeren – Limburg.

Indien azweb.be afhankelijk is van de tussenkomst van een externe partij voor het leveren van een door de klant besteld goed of bestelde dienst, komt de leveringsverbintenis van azweb.be tot stand onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde van beschikbaarheid, op het ogenblik dat azweb.be de externe partij raadpleegt, van dat goed of die dienst aan de door azweb.be vooropgestelde prijs die door de klant werd betaald.

azweb.be verbindt zich ertoe binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de betaling van de waarborg de beschikbaarheid tegen deze prijs bij de externe partij na te gaan.

De door de klant betaalde prijs wordt vóór realisatie van de opschortende voorwaarde beschouwd als een waarborg.

De leveringsverbintenis van azweb.be van het door de klant bestelde goed of bestelde dienst aan de door azweb.be vooropgestelde prijs die door de klant werd betaald, vormt de hoofdverbintenis van het contract.

Indien het bestelde goed of de bestelde dienst, op het ogenblik dat azweb.be de externe partij raadpleegt, niet beschikbaar is, vervalt deze overeenkomst en zal azweb.be de door de klant betaalde waarborg terugstorten, zonder verdere verplichtingen tussen partijen.

Indien het bestelde goed of de bestelde dienst, op het ogenblik dat azweb.be de externe partij raadpleegt, beschikbaar is aan een andere prijs, vervalt deze overeenkomst en zal azweb.be aan de klant de keuze laten om deze afwijkende prijs te aanvaarden, waardoor een nieuwe overeenkomst tot stand komt tussen partijen.

De Algemene Voorwaarden worden door het versturen/aanvaarden van de bestelling, als integraal en zonder enig voorbehoud aanvaard beschouwd door de klant. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan azweb.be .

Artikel 2 Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen wordt de overeenkomst voor onbepaalde duur aangegaan.

Elke partij kan de overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen middels een schriftelijke kennisgeving per aangetekende zending van ten vroegste zes maanden en ten laatste twee maanden vóór het verstrijken van telkens één jaar, te rekenen vanaf de startdatum van de overeenkomst. De opzeggingstermijn van twee maanden vangt aan op datum van de schriftelijke kennisgeving.

De eenzijdige opzegging door de klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen. Daar alle

Webshop en webhostingpakketten verbonden zijn met een domeinnaam, is bij verplaatsing van 1 van de diensten het volledige pakket eenzijdig opgezegd met onmiddellijke ingang.

Artikel 3 Prijzen

De prijzen die door azweb.be op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds indicatief en kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen.

Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur.

Tenzij anders overeengekomen, worden de prijzen die betrekking hebben op de dienstverlening berekend voor een periode van één jaar. Bij aanvang van deze periode wordt de volledige prijs betaald overeenkomstig artikel 4. De eenzijdige opzegging door de klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van uitgevoerde betalingen.

De prijzen die betrekking hebben op dienstverlening kunnen te allen tijde door azweb.be worden gewijzigd gedurende de looptijd van het contract. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht via de website én tevens op individuele wijze via persoonlijke communicatie. De gewijzigde prijzen zullen betaalbaar zijn door de klant na twee maanden te rekenen vanaf de individuele kennisgeving, tenzij de klant gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het contract kosteloos en zonder motivering op te zeggen. Opzegging door de klant dient te gebeuren per aangetekende zending binnen de dertig kalenderdagen die volgen op de individuele kennisgeving.

Elke promotie geldt per klant waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van misbruik door de klant van promoties, bijvoorbeeld maar niet‐limitatief door het bewust creëren van meerdere accounts, behoudt azweb.be zich alle recht voor en kan azweb.be bijvoorbeeld, maar niet‐limitatief, promoties niet toepassen.

Artikel 4 Leverings‐, betaal‐ en protesttermijnen

De door azweb.be opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan azweb.be en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.

Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de maand na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, waarbij creditdatum geldt als betaaldatum, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 1 % per maand. Bij elke laattijdige betaling door de klant is automatisch een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van 65,00 EUR. Alle diensten die azweb.be levert zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd. Daardoor is het herroepingsrecht niet mogelijk en bevestigt de klant dat hij het herroepingsrecht niet kan uitoefenen.

Artikel 5 Ontbinding van de overeenkomst

azweb.be kan te allen tijde, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, het contract met onmiddellijke ingang ontbinden, indien de klant meer dan 30 dagen na factuurdatum, in gebreke blijft om de desbetreffende factuur te betalen, waarbij creditdatum geldt als betaaldatum tenzij de klant de factuur conform artikel 4 terecht heeft geprotesteerd.

Ook bij schending van één van de bepalingen in artikel 7 door de klant of gebruiker, kan azweb.be te allen tijde, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, het contract met onmiddellijke ingang ontbinden.

Dit betekent dat de webshop, domeinnaam, hosting account en/of server van de klant buiten gebruik wordt gesteld of in zijn geheel wordt verwijderd.

Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de klant en/of azweb.be om de ontbinding van de overeenkomst en, eventueel met schadevergoeding, te vorderen op grond van artikel 1184 BW.

Artikel 6 Registratie van domeinnamen

Het correct uitvoeren van de betaling door de klant en de ontvangst van een welkomstmail en factuur van azweb.be is geen garantie op de registratie van de domeinnaam. De domeinnaam is pas geregistreerd na een uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging aan de klant van de domeinregistratie door azweb.be .

Als zou blijken dat azweb.be de domeinnaam niet kan registreren door een fout van de klant, bv. door foutieve informatieverstrekking door de klant, is de klant gehouden om een vergoeding van de administratiekost t.b.v. 25 EUR te betalen aan azweb.be , onverminderd het recht van azweb.be om een grotere schadevergoeding te vorderen.

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen (zoals DNS Belgium (http://www.dns.be), SIDN (http://www.sidn.nl), DNS.LU (http://www.dns.lu), Afnic (http://www.afnic.fr) of ICANN (http://www.icann.org)). De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie, beschikbaar op de website van het domein registry en verklaart dat azweb.be hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. Voor specifieke voorwaarden verwijst azweb.be naar de websites van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen.

azweb.be draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de beslissing van de klant om een bepaalde domeinnaam te registreren of voor het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz…

De klant zal azweb.be telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam op verzoek van de klant.

Artikel 7 Ongeoorloofd gebruik

Ook als de klant niet de gebruiker is, blijft de klant aansprakelijk voor het gebruik van de geleverde dienst of het geleverd goed.

Bij misbruik van de geleverde dienst of het geleverd goed, behoudt azweb.be zich het recht voor om de toegang tot deze diensten of goederen tijdelijk dan wel permanent te weigeren aan de klant.

azweb.be begrijpt onder misbruik en verbiedt onder meer expliciet doch niet uitsluitend het volgende op al haar systemen, ongeacht het goed of de dienst:

• Onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk;

• Het versturen van spam (ongevraagde e‐mail);

• Het gebruik van de systemen om onwettige activiteiten uit te voeren;

• Alle (illegaal) materiaal in strijd met de Belgische, Nederlandse en Europese wetgeving;

• Het opstarten van processen op de servers of systemen waar de gebruiker geen beheerderstoegang heeft;

• Het uitvoeren van taken of bewerkingen dewelke schade of hinder kunnen veroorzaken tot de systemen of voor andere gebruikers.

Het versturen van ongevraagde reclame e‐mails (SPAM) via de servers en het netwerk van azweb.be of zijn partners is niet toegestaan evenals het versturen van ongevraagde reclame e‐mails voor een website/domeinnaam die door azweb.be wordt gehost. Voor opt‐in mail(ing)s is er een limiet van 500 e‐mails per 24 uur.

azweb.be heeft het recht de door de klant/gebruiker geplaatste inhoud te controleren indien zij hiertoe redelijkerwijs aanleiding ziet en wanneer zij vermoedt dat de algemene gebruikersvoorwaarden mogelijk geschonden worden.

Wanneer aan azweb.be door een derde kennis wordt gegeven van eventuele onwettige activiteiten of informatie, en voor zover deze kennisgeving niet van elke ernst ontdaan is, zal de klant er zich van bewust zijn dat azweb.be zal handelen overeenkomstig haar wettige verplichtingen in het kader van de Wetgeving op de informatiemaatschappij. azweb.be behoudt zich alsdan ook alle rechten voor om, in afwachting van verdere beslissingen door de bevoegde diensten, de vermoede onwettige activiteiten of informatie te blokkeren voor het publiek. azweb.be kan voor een dergelijk handelen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door de klant, wat ook de schade moge zijn.

Alle schade en kosten die azweb.be heeft geleden als gevolg van acties of inhoud van de gebruiker of klant, of door een schending van de voorwaarden door de gebruiker of klant, zullen verhaald worden op de klant.

azweb.be is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen. Van de klant wordt verwacht de nodige beveiligingen te voorzien en alle inhoud up‐to‐date te houden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

In geen geval is azweb.be aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of gevolgschade zoals bijvoorbeeld, maar niet‐limitatief, commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst‐ of omzetderving, inkomstenverlies, personeels‐ en administratiekosten, schade aan derden, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant, enz. azweb.be kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetverbinding door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het azweb.be netwerk, of voor fouten van leveranciers die hiertoe aanleiding geven.

De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het goed, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van azweb.be . azweb.be kan ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijk geleden en bewezen schade rechtstreeks voortvloeiend uit de in de met azweb.be gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet‐geschreven verplichtingen.

Ongeacht de aard van de schade en de graad van de fout, zal de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van azweb.be volgens of in verband met een met azweb.be gesloten overeenkomst, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het totaal bedrag van de door de klant betaalde koopprijs of terugkerende kosten (i.e. exclusief installatiekosten) van de goederen of van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Artikel 9 Verwerking van persoonsgegevens

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt azweb.be , als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door azweb.be tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat azweb.be toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij zich hiertegen kosteloos verzetten en dat laten weten op volgend adres: support@azweb.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot support@azweb.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. azweb.be behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen azweb.be en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij azweb.be of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd.

De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van azweb.be de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

De klant zal aanduidingen van azweb.be of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

azweb.be staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door azweb.be geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

Artikel 11 Varia

De rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomst gesloten met azweb.be voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van azweb.be .

Indien een bepaling van een met azweb.be gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau nietig of onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers, contactpersonen en email adressen van de klant moeten onmiddellijk door de klant aan azweb.be worden meegedeeld. Indien de klant verzuimt om dit onmiddellijk te melden, kan azweb.be de kosten voor opzoekingswerk of geretourneerde zendingen verhalen op de klant.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank te Tongeren (België).

azweb.be Support
België
E-mail: support@azweb.be